Σπουδαστικές & Διπλωματικές

Σπουδαστικές - Διπλωματικές εργασίες
α/α Τίτλος Επιβλέποντες
1 Πειραματική μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς σε εφελκυσμό (έναρξη και διάδοση ρωγμής) του συγκολλημένου με εποξική κόλλα (1590 και LMB) αεροναυπηγικού θερμοσκληρυνόμενου συνθέτου υλικού AS4/8552 (2 πάχη, Mode I). Παντελάκης Σπύρος, Κατσιρόπουλος Χρήστος
2 Πειραματική μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς σε εφελκυσμό (έναρξη και διάδοση ρωγμής) του συγκολλημένου με εποξική κόλλα (1590 και LMB) αεροναυπηγικού θερμοσκληρυνόμενου συνθέτου υλικού AS4/8552 (2 πάχη, Mode II). Παντελάκης Σπύρος, Κατσιρόπουλος Χρήστος
3 Πειραματική μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς σε εφελκυσμό και κόπωση (double lap shear) του συγκολλημένου με εποξική κόλλα (1590 και LMB) αεροναυπηγικού θερμοσκληρυνόμενου συνθέτου υλικού AS4/8552 (2 πάχη, 3 conditions). Παντελάκης Σπύρος, Κατσιρόπουλος Χρήστος
4 Αντοχή σε κόπωση κράματος Αλουμινίου 2195Τ8 συγκολλημένου δια τριβής και ανάμιξης Παντελάκης Σπύρος
5 Αντοχή σε κόπωση κράματος Αλουμινίου 2050 συγκολλημένου δια τριβής και ανάμιξης Παντελάκης Σπύρος
6 Μελέτη ρυθμού διάδοσης ρωγμής σε αεροπορικό κράμα αλουμινίου 2198-Τ8 συγκολλημένου δια τριβής και ανάμιξης Παντελάκης Σπύρος
7 Μελέτη ρυθμού διάδοσης ρωγμής σε Αεροπορικό κράμα αλουμινίου 2050 συγκολλημένου δια τριβής και ανάμιξης Παντελάκης Σπύρος
8 Επίδραση ρωγμής σε ισότροπες ενισχυμένες και μη πλάκες όσον αναφορά την ολική λυγισμική συμπεριφορά της πλάκας. Λαμπέας Γεώργιος
9 Επίδραση της διαστρωματικής αποκόλλησης σε σύνθετες ενισχυμένες και μη πλάκες, όσον αναφορά την ολική λυγισμική συμπεριφορά της πλάκας Λαμπέας Γεώργιος
10 Η επίδραση της ρωγμής σε ισότροπες ενισχυμένες και μη πλάκες όσον αναφορά την τοπική λυγισμική συμπεριφορά της πλάκας. Λαμπέας Γεώργιος
11 Προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς πολύστρωτης πλάκας με οπή υπό εφελκυστική καταπόνηση, με χρήση τροποποιημένου μοντέλου προοδευτικής βλάβης, εστιασμένου στη μείωση του υπολογιστικού κόστους ανάλυσης. Λαμπέας Γεώργιος
12 Μελέτη της επίδρασης των τοπικών αστοχιών στη μακροσκοπική συμπεριφορά αεροπορικών δομικών στοιχείων Λαμπέας Γεώργιος
13 Επίδραση παραμενουσών τάσεων λόγω συγκολλήσεων στην διάδοση ρωγμών Λαμπέας Γεώργιος
14 Ανάλυση δομής ελαφρού αεροσκάφους (κρουστικά φορτία και προσθαλάσσωση) Λαμπέας Γεώργιος
15 Εξομοίωση της διαδικασίας επιφανειακής κατεργασίας με βολή σωματιδίου με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους. Λαμπέας Γεώργιος
16 Ανάπτυξη παραμετρικού μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση της διεργασίας του shot peening (βομβαρδισμός επιφάνειας με σφαιρίδια), με σκοπό τον υπολογισμό των παραμενουσών τάσεων. Λαμπέας Γεώργιος
17 Σταδιακή ανάλυση αξονικής φόρτισης τριφασικού δομικού χάλυβα με την χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Αποστολόπουλος Χάρης
18 Ανάλυση κυκλική υστερητικής συμπεριφοράς διαβρωμένου δομικού χάλυβα Αποστολόπουλος Χάρης
19 Πιθανοτική (probabilistic) εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης σιδηροπλισμού υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και ανάλυση αξιοπιστίας (reliability) των κατασκευών λόγω διάβρωσης. Αποστολόπουλος Χάρης
20 Συγκόλληση ράβδων σιδηροοπλισμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αποστολόπουλος Χάρης
21 Μελέτη αναβάθμισης της αντοχής σε διάβρωση του Β500c με εφαρμογή διαδικασιών επικάλυψής του μέσω της τεχνολογίας High Velocity Oxygen Fuel Coatings (HVOF) Αποστολόπουλος Χάρης
22 Παρακολούθηση της «υγείας» μεταλλικών κατασκευών πριν και μετά απο διάβρωση πριν και μετά την εφαρμογή της τεχνολογίας UIT. Αποστολόπουλος Χάρης
23 Ανάλυτική μοντελοποίηση της νανο-διείσδυσης σε <<δάση>> νανοσωλήνων άνθρακα Τσερπές Κωνσταντίνος
24 Αριθμητική προσομοίωση της νανο-διείσδυσης σε <<δάση>> νανοσωλήνων άνθρακα Τσερπές Κωνσταντίνος

Διαθέσιμες Σπουδαστικές - Διπλωματικές εργασίες
α/α Τίτλος Επιβλέποντες
1 Προσομοίωση συστήματος απο-παγοποίησης πτέρυγας αεροσκάφους Λαμπέας Γεώργιος
2 Διάδοση ρωγμών λόγω κόπωσης σε ενισχυμένα δομικά στοιχεία αεροσκαφών Λαμπέας Γεώργιος
3 Μελέτη της επίδρασης του τριαξονικού εντατικού πεδίου στη διάδοση ρωγμών σε ορθότροπα υλικά Λαμπέας Γεώργιος
4 Μηχανική συμπεριφορά σιδηροπλισμού Β500c σε συνθήκες διάβρωσης πρίν και μετά την εφαρμογή της τεχνολογίας HVOF (HIGH VELOCITY OXYGEN FUEL Αποστολόπουλος Χάρης
5 Προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς της διεπιφάνειας νανοσωλήνων άνθρακα/πολυμερούς μήτρας Τσερπές Κωνσταντίνος
6 Εκτίμηση της δυσκαμψίας πολυμερών υλικών ενισχυμένων με νανοσωματίδια συνδυάζοντας διαφορετικές κλίμακες ανάλυσης: Εφαρμογή με νανοσωλήνες άνθρακα Τσερπές Κωνσταντίνος
7 Προσομοίωση της διάδοσης ρωγμών σε υλικά ενισχυμένα με νανοσωλήνες άνθρακα Τσερπές Κωνσταντίνος
8 Προσομοίωση της έναρξης και διάδοσης ρωγμών σε διεπιφάνειες: Εφαρμογή σε συνδέσεις με κόλλα σύνθετων υλικών Τσερπές Κωνσταντίνος
9 Προσομοίωση της μηχανικής συμπεριφοράς πλεγμένων σύνθετων υλικών Τσερπές Κωνσταντίνος
10 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση των «ενεργών» ιδιοτήτων πολύστρωτων πλακών Τσερπές Κωνσταντίνος