Τομέας ανάπτυξης & εφαρμογής τεχνολογιών

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ EΦΑΡΜΟΓΗΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
KΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/MΕΤΑΦΟΡΑΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο τομέας αυτός παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης ή/και βελτίωσης τεχνολογιών παραγωγής καθώς και υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας για τη βελτίωση της ποιότητας υπαρχόντων ή την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Στον τομέα αυτό ανήκουν μη τυποποιημένα προβλήματα και επομένως οι απαιτήσεις καθορίζονται κάθε φορά από τον χρήστη. Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών ακολουθείται κάθε φορά η ενδεδειγμένη επιστημονική μεθοδολογία και εφαρμόζονται σχετικές προδιαγραφές και διεθνείς κανονισμοί για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων (π.χ. προσδιορισμός τιμών μηχανικών ιδιοτήτων, αν απαιτούνται). Επίσης χρησιμοποιούνται πιστοποιημένες συσκευές δοκιμών και εργαλεία ανάλυσης όπως περιγράφονται στους τομείς τυποποιημένων υπηρεσιών. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αξιοποιούνται η γνώση και τεχνολογία που έχουν συσσωρευτεί από ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι τεχνολογικές περιοχές:

  • Υπολογιστική εξομοίωση συγκολλήσεων για την πρόβλεψη παραμενουσών τάσεων στο υλικό και των στρεβλώσεων του κατασκευαστικού στοιχείου και πειραματικοί έλεγχοι.
  • Διαδικασίες μορφοποίησης μεταλλικών ελασμάτων με μηχανουργικές τεχνικές ή θερμικές πηγές (π.χ. Laser).
  • Υπολογιστική εξομοίωση θερμικών κατεργασιών και κατεργασιών επικαλύψεων (coating) των υλικών που γίνονται για τη βελτίωση των τεχνολογικών τους ιδιοτήτων (π.χ. βελτίωση αντίστασης έναντι φθοράς από τριβές, διάβρωση κ.λπ.). Σκοπός της υπολογιστικής εξομοίωσης είναι η πρόβλεψη της πιθανής υποβάθμισης των ιδιοτήτων του υλικού μετά την κατεργασία.
  • Tεχνολογίες επισκευών και συντήρησης δομικών μερών κατασκευών και αξιολόγηση της επίδρασης αυτών στη δομική ακεραιότητα.
  • Aνάπτυξη συστημάτων in-situ ελέγχου και υπολογισμού δομικής ακεραιότητας.
  • Αντίστροφη ή/και εναλλακτική σχεδίαση κατασκευαστικών στοιχείων.
  • Διαδικασίες αποβαφής μηχανολογικών κατασκευών με τη χρήση φιλικών διεργασιών προς το περιβάλλον (π.χ. χρήση Laser).
  • Aνάπτυξη/μεταφορά τεχνολογιών παραγωγής κατασκευαστικών στοιχείων.