Εργαστήριο

Αντικείμενο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στην επιστήμη και τεχνολογία των υλικών καθώς και στην αντοχή των υλικών και των δομικών μερών των μηχανολογικών κατασκευών και η διεξαγωγή θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά πεδία. Ειδικότερα, το Εργαστήριο προσφέρει μαθήματα που αφορούν στην επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, στην μηχανική τους συμπεριφορά, στην αντοχή υλικών και δομικών εξαρτημάτων, στην μηχανική των θραύσεων καθώς και στην ανάλυση κατασκευών και στην αξιολόγηση της δομικής τους ακεραιότητας. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο το Εργαστήριο προσφέρει την δυνατότητα εκπόνησης υψηλής στάθμης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα επιστημονικής και τεχνολογικής αιχμής.

Στο πεδίο της έρευνας, το Εργαστήριο παράγει υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο στις περιοχές της ανάπτυξης και χαρακτηρισμού των υλικών, του υπολογισμού της αντοχής δομικών εξαρτημάτων καθώς και της ανάλυσης και σχεδιασμού αεροναυπηγικών κατασκευών.Το Εργαστήριο συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και κυρίως Ευρωπαϊκών ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων με έμφαση στην αεροναυπηγική. Η γνώση που παράγεται αξιοποιείται μέσω της συνεχούς ανανέωσης της ύλης που διδάσκεται στους φοιτητές και διαχέεται μέσω διεθνών συνεδρίων που οργανώνει το Εργαστήριο, της συγγραφής άρθρων για τα εγκυρότερα διεθνή περιοδικά και την παρουσίαση εργασιών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των ερευνητικών του συνεργασιών, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας με τα σημαντικότερα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και με τους μεγαλύτερους ελληνικούς και ξένους βιομηχανικούς φορείς και ιδιαίτερα αυτούς που δραστηριοποιούνται στην αεροναυπηγική.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, το Εργαστήριο διαθέτει ειδικό Μηχανολογικό εξοπλισμό, μεγάλη εμπειρία και ικανότητες στους τομείς των μηχανικών δοκιμών, στην ανάλυση και σχεδίαση κατασκευών και στις πειραματικές δοκιμές κατασκευών σε συνθήκες λειτουργίας.