Ανάλυση Κόστους Διεργασιών

Η ανάλυση κόστους διεργασιών παραγωγής, μορφοποίησης και συνένωσης κατασκευαστικών στοιχείων από σύνθετα υλικά με την μέθοδο Activity Based Costing (ABC) είναι από τις βασικές ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί το λογισμικό εκτίμησης κόστους LTSM-OPT το οποίο προς το παρόν αφορά διεργασίες που χρησιμοποιούνται στα σύνθετα υλικά αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε διεργασίες για μεταλλικά υλικά. Στις διεργασίες που έχουν αναλυθεί μέχρι τώρα με το παραπάνω λογισμικό περιλαμβάνονται:

  • Τεχνική επίστρωσης με υψηλή ταχύτητα (High speed lay-up)
  • Διεργασία μορφοποίησης με διάφραγμα (Diaphragm Forming process)
  • Τεχνική παραγωγής με μεταφορά ρητίνης (RTM low pressure process)
  • Τεχνική μορφοποίησης με ρολλά (Roll forming process for TPs)
  • Τεχνική συνεχούς παραγωγής στοιχείων με συμπίεση (Continuous manufacturing process of contoured profiles)
  • Διεργασία συγκόλλησης πολυμερών με λέϊζερ (Laser Beam Welding process for TPs)

Διάγραμμα ροής μεθόδου Αctivity Based Costing.

Διάγραμμα ροής μεθόδου Αctivity Based Costing.

 

Διάγραμμα ροής μεθόδου βελτιστοποίησης διεργασιών.

Διάγραμμα ροής μεθόδου βελτιστοποίησης διεργασιών.

 

Λίστα με οδηγούς κόστους.

Λίστα με οδηγούς κόστους.

 

Καταμερισμός κόστους στις υπό-διεργασίες.

Καταμερισμός κόστους στις υπό-διεργασίες.

Καταμερισμός κόστους στις υπό-διεργασίες.

Καταμερισμός κόστους στις υπό-διεργασίες.