Τομέας ανάλυσης & σχεδίασης κατασκευών

ΤΟΜΕΑΣ AΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ KΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως:

  • Θεωρητική και πειραματική ανάλυση τάσεων σε δομικά στοιχεία και προσδιορισμός της συμπεριφοράς αυτών σε συνθήκες λειτουργίας.
  • Αριθμητική ανάλυση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM) και Συνοριακών Στοιχείων (BEM).
  • Ανάλυση φαινομένων θραύσης και διάδοσης ρωγμών σε συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. τυχαία φορτία, επίδραση της διάβρωσης) μέθοδοι πρόβλεψης και αποκατάστασης της δομικής ακεραιότητας.
  • Αξιολόγηση φαινομένων εξέλιξης πολλαπλών ρωγμών στη δομική ακεραιότητα και
  • Μέθοδοι πρόβλεψης της απομένουσας αντοχής και συμπεριφοράς προηγμένων κατασκευών.

Οι υπηρεσίες αυτές κατά κανόνα δεν προδιαγράφονται από κανονισμούς. Oπου υπάρχουν σχετικές προδιαγραφές (π.χ. έλεγχοι φιαλών υγραερίου) ή προδιαγραφές εταιρειών (π.χ. προδιαγραφές αεροπορικών εταιρειών για την ανάλυση δομικών εξαρτημάτων) αυτές τηρούνται. Στις άλλες περιπτώσεις ακολουθείται κάθε φορά η επιστημονική μεθοδολογία που κρίνεται δόκιμη.

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών ανάλυσης χρησιμοποιούνται αξιόπιστοι υπολογιστές και πιστοποιημένα εμπορικά πακέτα λογισμικού (π.χ. FEM: ANSYS, LS-DYNA, PAM-CRASH, BEM: BEASY) και όπου αυτά δεν επαρκούν, χρησιμοποιούνται προγράμματα λογισμικού που αναπτύσσονται στο εργαστήριο