Τομέας μηχανικής συμπεριφοράς & πιστοποίησης υλικών

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ YΛΙΚΩΝ

Oι δοκιμές ελέγχου μεταλλικών υλικών, πολυμερών σύνθετων υλικών, σκυροδέματος, λίθων κ.λπ. αφορούν αφενός στην πιστοποίηση των μηχανικών και τεχνολογικών ιδιοτήτων των υλικών και αφετέρου στον έλεγχο της καταλληλότητάς τους για συγκεκριμένες εφαρμογές. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά διακριτών δοκιμών, οι οποίες αναφέρονται στο ένθετο που επισυνάπτεται .

Πρόκειται για συγκεκριμένες δοκιμές που διεξάγονται σύμφωνα με διεθνώς καθιερωμένες προδιαγραφές σε μηχανές ή συσκευές που επίσης πληρούν διεθνώς καθορισμένα πρότυπα. Η αξιοπιστία και η ακρίβεια των μηχανών και συσκευών μετρήσεων ελέγχεται συστηματικά από εξουσιοδοτημένους προς τούτο φορείς. Στον κατάλογο που επισυνάπτεται, αναφέρονται οι προδιαγραφές για κάθε υπηρεσία που παρέχεται από το εργαστήριο. Οι προδιαγραφές που χρησιμοποιεί το εργαστήριο είναι:


ΕΝ = EURONORM
DIN = Deutsche industrie Normen
ASTM = American Society for Testing and Materials
Οι πειραματικές δοκιμές τόσο για την πιστοποίηση των μηχανικών ιδιοτήτων όσο και για τον έλεγχο καταλληλότητας ενός υλικού για συγκεκριμένη εφαρμογή εκτείνονται σε:

  • Στατικές Kαταπονήσεις
  • Δυναμικές Kαταπονήσεις
  • Καταπονήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες καθώς και
  • Καταπονήσεις υπό την επίδραση διαβρωτικού περιβάλλοντος.

Η εμπειρία του Εργαστηρίου εκτείνεται στις επιστημονικές περιοχές:

  • Συμπεριφορά υλικών σε στατικές, ψευδοστατικές, δυναμικές και κρουστικές  καταπονήσεις τόσο σε εργαστηριακές συνθήκες όσο και σε συνθήκες λειτουργίας των κατασκευών (υψηλές θερμοκρασίες, διαβρωτικό περιβάλλον, πολυπλοκότητα γεωμετρίας και φορτίων).
  • Ανάπτυξη μηχανικών μοντέλων δομής και καταστατικών εξισώσεων για την περιγραφή της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών.
  • Προσδιορισμός τεχνολογικών ιδιοτήτων των υλικών.
  • Επίδραση των τεχνικών κατεργασίας παραγωγής και συγκόλλησης κατασκευαστικών στοιχείων στις τεχνολογικές ιδιότητες των υλικών και στη μηχανική συμπεριφορά της κατασκευής (π.χ. υποβάθμιση ιδιοτήτων λόγω θερμικών κατεργασιών, προβλήματα στρέβλωσης λόγω συγκολλήσεων κ.λπ.).

H εμπειρία αυτή εξασφαλίζει την ικανότητα παροχής τυποποιημένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών στους παραπάνω τεχνολογικούς τομείς καθώς και υπηρεσιών που αφορούν στο χαρακτηρισμό και στην επιλογή υλικών, στην ανάλυση αστοχιών, στις θερμικές κατεργασίες μεταλλικών υλικών, στον έλεγχο και αποτίμηση και της προστασίας αυτών κατά της διάβρωσης, κ.λπ.