Κρούση και Αντοχή σε Κρούση

Το Εργαστήριο διαθέτει την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για την μελέτη της κρούσης και της αντοχής των υλικών σε κρουστικά φορτία διαφόρων τύπων. Εκτός από την πειραματική μελέτη στο Εργαστήριο γίνεται και ανάλυση της κρούσης με χρήση κώδικα πεπερασμένων στοιχείων. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά δραστηριότητες του Εργαστηρίου που ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία:
  • Κρούση σε χαμηλές και υψηλές ταχύτητες, και
  • Κρούση θραυσμάτων στην πτέρυγα αεροσκάφους.
Δοκιμή κρούσης σε σύνθετη πλάκα sandwich.
Δοκιμή κρούσης σε κυψελωτή κατασκευή.
Δοκιμή κρούσης σε σύνθετη πλάκα sandwich. Δοκιμή κρούσης σε κυψελωτή κατασκευή.

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση της κρούσης σε κυψελωτή κατασκευή.
Προσομοίωση απότομης προσγείωσης.
Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση της κρούσης σε κυψελωτή κατασκευή.                 Προσομοίωση απότομης προσγείωσης.

Προσομοίωση κρούσης υψηλής ταχύτητας.
Προσομοίωση πρόσκρουσης πουλιού
 Προσομοίωση κρούσης υψηλής ταχύτητας. Προσομοίωση πρόσκρουσης πουλιού
Σύνθλιψη σύνθετης δοκού.
Σύνθλιψη σύνθετης δοκού.

Σχετικά Προγράμματα

CRASHWORTHINESS FOR COMMERCIAL AIRCRAFT (CRASH), COMMERCIAL AIRCRAFT - DESIGN FOR CRASHSURVIVABILITY (CRASURV) , CRAHVI: CRASHWORTHINESS OF AIRCRAFT FOR HIGH VELOCITY IMPACT, CELPACT: CELLULAR STRUCTURES FOR IMPACT PERFORMANCE, ADVISE: ADVANCED DYNAMIC VALIDATIONS USING INTEGRATED SIMULATION AND EXPERIMAENTATION, SMAES: SMART AIRCRAFT IN EMERGENCY SITUATIONS