Προσομοίωση Προηγμένων Κατασκευαστικών Τεχνολογίων

Στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται η προσομοίωση τεχνολογιών μορφοποίησης και συνένωσης κατασκευαστικών στοιχείων από μεταλλικά ή σύνθετα υλικά, με χρήση αριθμητικών μεθόδων. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά δραστηριότητες του Εργαστηρίου που ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία:
  • Διαδικασία συγκόλλησης μεταλλικών και πολυμερών υλικών με δέσμη LASER,
  • Μορφοποίηση μεταλλικών ελασμάτων με δέσμη LASER, και
  • Διαδικασία συγκόλλησης μεταλλικών ελασμάτων με ανάδευση και τριβή (Friction Stir Welding).

Πρόβλεψη παραμενουσών τάσεων μετά από συγκόλληση με laser.
Πρόβλεψη παραμενουσών τάσεων μετά από συγκόλληση με laser.

Πρόβλεψη παραμορφώσεων και γωνίας λυγισμού σε μεταλλικές πλάκες μετά την μορφοποίηση με laser.
Πρόβλεψη παραμορφώσεων και γωνίας λυγισμού σε μεταλλικές πλάκες μετά την μορφοποίηση με laser.

Πρόβλεψη παραμορφώσεων και γωνίας λυγισμού σε μεταλλικές πλάκες μετά την μορφοποίηση με laser.


Πρόβλεψη κατανομής θερμοκρασίας σε μεταλλική πλάκα λόγω τριβής του περιστρεφόμενου τριβέα και του εξαρτήματος και λόγω ανάδευσης.

Πρόβλεψη κατανομής θερμοκρασίας σε μεταλλική πλάκα λόγω τριβής του περιστρεφόμενου τριβέα και του εξαρτήματος και λόγω ανάδευσης.

Πρόβλεψη κατανομής θερμοκρασίας κατά την διεργασία cold diaphragm forming σε σύνθετα υλικά.

Πρόβλεψη κατανομής θερμοκρασίας κατά την διεργασία cold diaphragm forming σε σύνθετα υλικά.