Δομική Ακεραιότητα Αεροσκαφών-Σχεδιασμός με Ανοχή στην Βλάβη

Ο όρος "δομική ακεραιότητα" (structural integrity) μιας κατασκευής εκφράζει το σύνολο των κρίσιμων προϋποθέσεων που πρέπει αυτή να πληρεί, ώστε να έχει την ικανότητα να φέρει τα φορτία λειτουργίας της, χωρίς να αστοχεί. Ο όρος "γηράσκον αεροσκάφος" (ageing aircraft) είναι ένας τεχνικός όρος ο οποίος δηλώνει ότι ένα αεροσκάφος φτάνει ή έχει ήδη ξεπεράσει, τον χρόνο λειτουργίας για τον οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί. Τα αεροσκάφη αυτά είναι επιρρεπή σε εκδήλωση Εκτεταμένης Βλάβης Κόπωσης (Widespread Fatigue Damage, WFD) ή Πολλαπλής Βλάβης (Multiple Site Damage, MSD).
Στο Εργαστήριο έχει αναπτυχθεί ένας ολοκληρωμένος κώδικας πεπερασμένων στοιχείων για τον υπολογισμό της εξέλιξης της Πολλαπλής Βλάβης και τον καθορισμό των διαστημάτων επιθεώρησης και συντήρησης αεροσκαφών. Ο κώδικας αυτός αποτελείται από ανεξάρτητες υπομονάδες για:

Ανάλυση τάσεων αεροπορικών κατασκευών

  • μεθοδολογία υπέρ-στοιχείων, και
  • ανάλυση γωνιακών και διαμπερών ρωγμών.
  • Πρόβλεψη έναρξης ρωγμών
  • με χρήση της έννοιας του ισοδύναμου μήκους αρχικής ρωγμής, και
  • λαμβάνοντας υπόψη το στοχαστικό χαρακτήρα του φαινόμενο.
Προσομοίωση σύνδεσης με χρήση super-elements
Ανάλυση γωνιακής ρωγμής με πεπερασμένα στοιχεία.
Προσομοίωση σύνδεσης με χρήση super-elements

Ανάλυση γωνιακής ρωγμής με πεπερασμένα στοιχεία.


Πρόβλεψη συνένωσης ρωγμών.
Υπολογισμός διάδοσης ρωγμής σε πραγματικά φορτία.
Πρόβλεψη συνένωσης ρωγμών.
Υπολογισμός διάδοσης ρωγμής σε πραγματικά φορτία.

Σύγκριση πειραματικών και υπολογισμένων τιμών διάδοσης ρωγμής.
Σύγκριση πειραματικών και υπολογισμένων τιμών διάδοσης ρωγμής.

Διάδοση ρωγμής κοντά σε συγκολλημένο νεύρο δυσκαμψίας
Διάδοση ρωγμής κοντά σε συγκολλημένο νεύρο δυσκαμψίας