Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών
 

Η πειραματική μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς μεταλλικών και συνθέτων υλικών κάτω από στατικά, ψευδοστατικά και δυναμικά φορτία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου. Οι επιμέρους δραστηριότητες του Εργαστηρίου σε αυτή την περιοχή κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Μηχανική συμπεριφορά σε ψευδοστατικά φορτία (εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, στρέψη, λυγισμός, κλπ.)

Κόπωση

 • Προσδιορισμός καμπυλών S-N και καμπυλών ταχύτητας διάδοσης ρωγμών,
 • Επίδραση των υπερφορτίσεων και της αλληλεπίδρασης των φορτίσεων στην διάδοση ρωγμής σε κόπωση,
 • Επίδραση των συστατικών κραματοποίησης του υλικού στην διάδοση ρωγμής σε κόπωση, και
 • Επίδραση της μικροδομής στην συμπεριφορά θραύσης.

Δοκιμές με υψηλό ρυθμό παραμόρφωσης (split Hopkinson bars)

Μη-καταστροφικός έλεγχος και μεταλλογραφικός χαρακτηρισμός

 • πείραμα σκληρότητας,
 • ακουστικοί υπέρηχοι,
 • μεταλλογραφικός χαρακτηρισμός,
 • ανάλυση αστοχίας - θραυστογραφικός έλεγχος, και
 • χαρακτηρισμός διάβρωσης.

Πειράματα υπό υψηλές θερμοκρασίες:

 • πειράματα ερπυσμού, και
 • σε ειδικούς περιβαλλοντικούς θαλάμους.

Πειράματα μετά από εργαστηριακή διάβρωση:

 • έκθεση σε ατμοσφαιρική διάβρωση,
 • πειράματα με καυστικό σπρέι, και
 • διάσπαση υπό τάση και διάβρωση.

Δοκιμή κόπωσης σε πολύστρωτη πλάκα.

Δοκιμή μέτρησης δυσθραυστότητας.

 Δοκιμή κόπωσης σε πολύστρωτη πλάκα.

Δοκιμή μέτρησης δυσθραυστότητας.


Δοκιμή κάμψης 3 σημείων σε κάμψη

Εξοπλισμός και αποτελέσματα δοκιμής Split Hopkinson Εξοπλισμός και αποτελέσματα δοκιμής Split Hopkinson
Αποτελέσματα δοκιμής Split Hopkinson
Αποτελέσματα δοκιμής Split Hopkinson

Εξοπλισμός και αποτελέσματα δοκιμής Split Hopkinson


Αποτύπωμα ακουστικού υπερήχου C-scan σε σύνδεσμο με κόλλα μεταξύ πλακών από σύνθετα υλικά.
Αποτύπωμα ακουστικού υπερήχου C-scan σε σύνδεσμο με κόλλα μεταξύ πλακών από σύνθετα υλικά.