Θεωρία Ελαστικότητας

Γενικά

Κωδικός: ΜΕΑ_ΜΥ1

Περιγραφή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αντικείμενο, Ιστορική αναδρομή.
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟΙ ΤΑΝΥΣΤΕΣ.

ΤΑΝΥΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΗΣ: Το μοντέλο του συνεχούς μέσου, Εξωτερικά φορτία, Το διάνυσμα της μετατόπισης σώματος, Συνιστώσες της παραμόρφωσης σώματος, Η υπόθεση της μικρής παραμόρφωσης, Απόδειξη της τανυστικής ιδιότητας των συνιστωσών της παραμόρφωσης, Έλξη και συνιστώσες της τάσης, Απόδειξη της τανυστικής ιδιότητας των συνιστωσών της τάσης, Ιδιότητες των τανυστών της παραμόρφωσης και τάσης, Συνιστώσες της μετατόπισης για την κίνηση στερεού σώματος, Εξισώσεις συμβιβαστού, Εξισώσεις ισορροπίας, Κυλινδρικές συντεταγμένες, Σχέσεις παραμορφώσεων-μετατοπίσεων σε κυλινδρικές συντεταγμένες, Εξισώσεις ισορροπίας σε κυλινδρικές συντεταγμένες, Εξισώσεις συμβιβαστού σε κυλινδρικές συντεταγμένες.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: Μονοαξονικός εφελκυσμός/θλίψη υπό σταθερή θερμοκρασία, Πείραμα στρέψης, Επίδραση της θερμοκρασίας, Σχέσεις τάσης-παραμόρφωσης ελαστικού υλικού σε γενική εντατική κατάσταση, Σχέσεις τάσης-παραμόρφωσης γραμμικά ελαστικού υλικού σε γενική εντατική κατάσταση, Σχέσεις τάσης-παραμόρφωσης ορθότροπου γραμμικά ελαστικού υλικού, Σχέσεις τάσης-παραμόρφωσης ισότροπου γραμμικά ελαστικού υλικού σε γενική εντατική κατάσταση.
ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ: Εισαγωγή, Προβλήματα συνοριακών τιμών για τον υπολογισμό των πεδίων μετατοπίσεων και τάσεων, Η αρχή του Saint Venant, Μέθοδοι εξεύρεσης ακριβών λύσεων προβλημάτων συνοριακών τιμών, Πρισματικό σώμα σε αξονικό εφελκυσμό, Πρισματικό σώμα σε κάμψη, Πρισματικό σώμα σε στρέψη.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Επίπεδη κατάσταση παραμόρφωσης, Επίλυση προβλημάτων με χρήση της τασικής συνάρτησης του Airy, Πρισματικά σώματα υπό κατάσταση επίπεδης παραμόρφωσης, Εξισώσεις επίπεδης κατάστασης παραμόρφωσης σε κυλινδρικές συντεταγμένες, Επίπεδη εντατική κατάσταση, Πλάκες σε επίπεδη εντατική κατάσταση, Δισδιάστατη επίπεδη εντατική κατάσταση, Πρισματικά σώματα σε αξονοσυμμετρική επίπεδη κατάσταση παραμόρφωσης ή επίπεδη εντατική κατάσταση.

 

Διδάσκοντες

Διδακτικά βιβλία

1. Θεωρία Ελαστικότητας, Γδούτος Εμμανουήλ Ε.

2. Μηχανική των Υλικών, Αράβας Νικόλαος