Ανάλυση Οριακής Φόρτισης

Γενικά

Κωδικός: 24ΜΕ26

Περιγραφή

Ανάλυση υπερστατικών φορέων - Μέθοδος δυνάμεων – Μέθοδος μετατοπίσεων – Ασκήσεις. Ελαστοπλαστική ανάλυση φορέων. Λυγισμός, προσδιορισμός οριακής φόρτισης. Απαιτήσεις Ευρωκώδικα 3 σε θέματα καμπτικού, στρεπτικού, στρεπτοκαμπτικού λυγισμού, στρέβλωσης και τοπικού λυγισμού.

Διδάσκοντες